Publicaties

Op de publicatie pagina van Bedrijvige Stad plaatsen wij allerlei verslagen, presentaties, filmpjes, foto’s en andere documenten die voortkomen uit ons werk.

Maak kennis met een van de Digitale Retail Roadshow experts: Harry Lammersen.

De Digitale Retail Roadshow is het project van de Bedrijvige Stad om steden op een duurzame manier te helpen met hun binnenstadsproblematiek. Veranderend consumentengedrag vergt een verandering in aanpak en organisatie van de binnenstad. Om deze veranderingen te realiseren hebben we een poule van een tiental experts bijeen gebracht. Zij delen hun kennis en kunde over meerdere projecten en steden om zo vraagstukken rondom bijvoorbeeld retail, leegstand of publiek WiFi vanuit een breed perspectief te helpen aan te pakken. Elke maand willen we je kennis laten maken met één van de experts. Deze maand is dat expert Harry Lammersen.

Harry A.J.M. Lammersen is een veranderkundige momenteel partner van Beleef Het Nieuwe Winkelen. Hij heeft ruim 40 jaar ervaring opgedaan in Marketing, Sales, Operations en Management bij grote gerenommeerde ICT bedrijven met West Europa en de Verenigde Staten als werkgebied. De focus ligt bij Harry altijd op klantervaringen en klanttevredenheid.

Harry Lammersen over veranderen

De enige constante is de voortdurende verandering en vernieuwing, is het motto van Harry Lammersen.  “Er zijn twee redenen waarom mensen vrijwillig veranderen. Vaak omdat het zo niet langer meer kan of omdat de vooruitzichten beter en zonniger zijn. De kans op succes is in het tweede geval aanzienlijk beter en kenmerkt zich zelfs dan door vallen en opstaan. Een verandertraject behoeft dus bovenal positieve motivatie en inzet die alle betrokkenen inspireert, aankunnen en tot actie brengt.

ICT en internet hebben alle vakgebieden en disciplines in de laatste 20 jaar grondig veranderd en verbeterd. Technologie is daarbij het gereedschap gebleken dat vaak wel, of soms juist niet de voortuitgang faciliteert. De juiste doelen zetten en het klantenbelang daarbij te laten prevaleren is cruciaal voor het maken van de juiste keuzes en prioriteiten. Dat vergt een breed gedragen onderbouwing, die voortdurend wordt gekalibreerd en geactualiseerd. Zeker als er meerdere disciplines bij betrokken zijn.”

Visie over de binnenstad

Winkelcentra en binnensteden zijn naast economisch ook maatschappelijk en sociaal belangrijk. Internet en social media hebben een enorme vlucht genomen.  De koopkrachtbinding en het gemeenschapsgevoel komen nu anders tot stand. Maar mensen blijven sociale wezens en kunnen op die wijze gemotiveerd worden. Wel dienen gemeenten & vastgoed bestuurders , winkeliers & horeca en banken & financiers hun visie op de binnenstad gezamenlijk  te vergelijken en waar mogelijk met elkaar af te stemmen. Dit om samen succesvol te kunnen veranderen en de binnenstad het centrum te laten zijn waar consumenten graag komen om te werken, wonen, winkelen en zich te vermaken.

Over Beleef Het Nieuwe Winkelen

Beleef Het Nieuwe Winkelen (BHNW) staat een gefaseerde project methodologie voor die flexibel kan inspelen op het geleerde uit het verleden en de nieuwe opties voor de volgende fasen. Teamwerk, participatie, coördinatie en communicatie zijn daarbij de sleutelwoorden om te voorkomen dat “de waan van de dag” en “ieder voor zich” blijven regeren. Dat vraagt tijd en respect voor kwaliteit, coördinatie en coaching.

“Beleef “ staat voor alles wat alle betrokkenen doormaken om continu te kunnen blijven vernieuwen. De consument zoekt voortdurend nieuwe inspiratie en beleving. Bestuurders, banken en winkeliers & horeca moeten die samen blijven bieden. In de fysieke openbare ruimte, in  de winkels & panden en op het internet & de social media.Een geactualiseerde visie en  bijbehorend projectplan die gezamenlijk wordt gedragen is daarbij het halve werk. De mogelijkheden van winkeliers & horeca begrijpen en meekrijgen is daarbij niet de minste uitdaging.

Interesse in de Digitale Retail Roadshow?

Kampt jouw binnenstad of winkelgebied met problemen die je graag duurzaam wilt aanpakken? De Digitale Reatil Roadshow komt graag langs voor een intakegesprek. Neem daarvoor contact op met Fatiha Alitou

Filmpje: praktische handleiding Ondernemingsdossier voor toezichthouder.

In dit filmpje gemaakt door de Bedrijvige Stad wordt laten zien hoe een toezichthouder van de gemeente Bladel aan de slag gaat met het Ondernemingsdossier. Een handige en simpele instructie voor ambtenaren die ermee moeten werken of voor gemeenten die er binnenkort mee aan de slag gaan.

Onbekend maakt onbemind

Het is voor veel gemeenten nog onduidelijk hoe het Ondernemingsdossier precies werkt en wat de verschillende mogelijke toepassingen zijn. Uit een onderzoekje door de Bedrijvige Stad, blijkt het actief gebruik van het Ondernemingsdossier vooralsnog tegen te vallen. Actieve gebruikers prijzen het overzicht online echter en geven aan dankzij het Ondernemingsdossier toezichtswerkzaamheden ook vanuit kantoor te kunnen verrichten en niet enkel op locatie.

Het filmpje

Het filmpje laat stapsgewijs de mogelijkheden van het Ondernemingsdossier zien, beginnend met het inloggen met behulp van E-herkenning.

 

Gestandaardiseerde formulieren Horeca: Revisie

Elke gemeente kan voor horeca-aanvragen en -meldingen haar eigen (maatwerk) digitale formulieren gebruiken. Verschillende gemeenten willen vaak op een zeer beperkt aantal punten afwijken van de (landelijke Horeca) formulieren. De toegevoegde waarde hiervan is nihil terwijl de invoeringsinspanningen (onderhandelingen en ontwikkeling) hoog zijn. Ook houden we daarmee de “lokale verschillen” in stand die regeldruk voor ondernemers blijven veroorzaken c.q. toekomstige vernieuwingen bemoeilijken.

Voorstel

Het voorstel is om te komen tot 1 gestandaardiseerde set formulieren voor de Horeca voor alle DSA partners voor eind 2013.

Een gestandaardiseerd digitaal formulier neemt de enige praktische belemmering weg die gemeenten tegen zouden kunnen komen om direct te kunnen starten met het Ondernemingsdossier voor de horecasector. Voor andere sectoren zijn géén digitale formulieren in gebruik.

Kosten-batenanalyse: Revisie

Gemeenten willen ter besluitvorming van deelname aan het Ondernemingsdossier vaak de eigen inspanningen en (exploitatie)voordelen gekwantificeerd hebben (kosten-batenanalyse), terwijl hiervoor veelal intern niet de juiste resources voor handen zijn.

Voorstel is om een eenvoudig overzicht te creëren op basis van kennis en ervaring rondom de benuttingsvoordelen (tijd en geld) van het Ondernemingsdossier in vergelijking met de huidige werkwijze.

Daarmee kunnen de DSA partners op uniforme wijze bestuurlijk besluiten of en per wanneer deelname aan het ondernemingsdossier voor hen van toepassing is. Uitgangspunt is om op 31 december 2013 hiermee een besluit rondom deelname te hebben van alle DSA gemeenten.

Gestandaardiseerde samenwerkingsovereenkomst voor alle DSA-partners

Met elke (gemeentelijke) overheidsorganisatie worden momenteel afzonderlijke samenwerkingsafspraken gemaakt tussen de (lokale) branchevertegenwoordiger en de gemeentelijke instelling. Deze afspraken zijn feitelijk generiek van aard, daar ze beschrijven en vastleggen de rol en verantwoordelijkheden van de partijen.

Voorstel is om te komen tot 1 gestandaardiseerde samenwerkingsovereenkomst die geldig is voor alle DSA partners en alle huidige en toekomstige deelnemende branches.

Door collectieve ondertekening liggen de principes voor het werken met het Ondernemingsdossier in de betreffende gemeenten voor alle mogelijke gebruikers uit alle mogelijke branches/sectoren vast. Daarmee is ook meteen vastgelegd hoe nieuwe sectoren zich bij bestaande afspraken in een gemeente kunnen aansluiten. Dit voorkomt dat voor elke sector opnieuw samenwerkingsafspraken gemaakt en ondertekend moeten worden. Door samenwerkingsafspraken collectief te accorderen behoudt een gemeente de ruimte om met bepaalde sectoren afwijkende afspraken te maken.

G4/G32 steden die nog niet zijn gestart met het ondernemingsdossier

De volgende G4/G32-steden zijn nog NIET gestart met het Ondernemingsdossier:

 • Alkmaar
 • Almere
 • Amersfoort
 • Apeldoorn
 • Arnhem
 • Breda
 • Delft
 • Gouda
 • Groningen
 • Haarlem
 • Heerlen
 • Hengelo
 • ‘s-Hertogenbosch
 • Leeuwarden
 • Maastricht
 • Nijmegen
 • Schiedam
 • Sittard-Geleen
 • Tilburg
 • Utrecht
 • Venlo
 • Zaanstad
 • Zoetermeer
 • Zwolle

Wijzigingen? Stuur een mail naar fatiha@digitalestedenagenda.nl

G4/G32 steden actief met ondernemingsdossier

Deze G4/G32-steden zijn al WEL gestart met het Ondernemingsdossier:

 • Amsterdam
 • Almelo
 • Apeldoorn
 • Den Haag
 • Deventer
 • Dordrecht
 • Ede
 • Eindhoven
 • Emmen
 • Enschede
 • Haarlemmermeer
 • Helmond
 • Leiden
 • Lelystad
 • Rotterdam

Antwoorden kamervragen oa over Ondernemingsdossier

Hoeveel regelhulpen heeft de overheid inmiddels gemaakt voor het Ondernemingsdossier? Het Ondernemingsdossier is wat betreft de VVD-fractieleden een geschikte tool om ondernemers te ontlasten van een veelheid aan inspecties en controles.

Voor al bestaande regelhulpen worden gesprekken gevoerd met ministeries of en hoe deze op het Ondernemingsdossier aangesloten kunnen worden. Dat heeft erin geresulteerd dat de Regelhulp voor het Activiteitenbesluit van het ministerie van Infrastructuur en Milieu nu is aangesloten. De aansluiting van de zelfinspectietool ‘Gevaarlijke Stoffen’ van inspectie SZW wordt binnenkort voorzien.

Omdat het totale aanbod van regelhulpen (markt en overheid) nog beperkt is, hebben overheid en bedrijfsleven een gezamenlijke strategie geformuleerd. Deze is er onder andere op gericht dat wet- en regelgeving zo wordt aangeboden dat deze voor marktaanbieders en overheden beter geschikt is als ‘grondstof’ voor regelhulpen: digitaal, doorzoekbaar en met de juiste labels. Voor de thema’s ‘Brandveiligheid’ en ‘Personeel’ uit de top tien van meest benodigde regelhulpen, zoals opgesteld door VNO-NCW/ MKB Nederland, wordt met de relevante ketenpartijen op korte termijn een traject opgestart om in deze twee gebieden tot nieuwe regelhulpen te komen.

Directoraat-generaal Bedrijfsleven & Innovatie
Directie Regeldruk en ICT-beleid

DGBI-R&I / 13102861

Pagina 3 van 26

Overigens is het zo dat regelhulpen niet per definitie door de overheid gemaakt hoeven te worden. Er worden nu ook al regelhulpen door de markt aangeboden. Deze commerciële aanbieders moet de overheid niet uit de markt drukken, maar juist aanmoedigen en kijken waar samen gewerkt kan worden om tot een groter en gevarieerder aanbod te

komen. Bovendien kunnen ook door branches ontwikkelde regelhulpen op het Ondernemingsdossier worden aangesloten. Op dit moment zijn er elf van dit soort branchespecifieke regelhulpen aangesloten op het Ondernemingsdossier.

Bijage 4 – beantwoording-kamervragen-over-programmabrief-goed-geregeld1

Presentatie 1ste Digitale Agenda Congres : Online Ondernemen: It’s the digital economy, stupid!

Danny Mekic heeft tijdens het 1ste Digitale Agenda Congres op 30 oktober jl. een presentatie gegeven over online ondernemen. De wereld verandert, grotendeels aangestuurd door technologie, sneller dan ooit tevoren. Maar één ding staat wel vast: online liggen de kansen.

Mekic neemt je mee in een bevlogen presentatie over de wonderbaarlijke kansen die technologische veranderingen ons gaan brengen. Ook deelt hij de observaties die hij in zijn elfjarige carrière als ondernemer heeft gedaan.

Kijk hieronder de presentatie.